Giáo xứ Bình An: Tân Linh mục Giuse Đặng Kim Hải dâng lễ tạ ơn |