Giáo xứ Bùi Môn: Tân Linh mục Gioan Đỗ Đức Minh dâng lễ tạ ơn |

Giáo xứ Bùi Môn: Tân Linh mục Gioan Đỗ Đức Minh dâng lễ tạ ơn