Giáo xứ Thăng Long: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng |