Giáo xứ Hợp An: Gia đình PTTT kỷ niệm 60 năm thành lập |