Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thiếu nhi Thánh Thể thực thi bác ái |