Giáo xứ Lộc Hưng: Lễ Giỗ mãn tang Cha cố Phêrô Lã Quang Hiệu |