Giáo xứ Tân Định: Mừng Kim khánh Linh mục Cha GB Võ Văn Ánh |