Giáo hạt Tân Định: Họp mặt giáo lý viên và huynh trưởng lần 2 năm 2018 |