Giáo xứ Bình Chiểu: Tân Hội đồng Mục vụ giáo xứ ra mắt |