Phái đoàn Bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh thăm TGP Sài Gòn |

Phái đoàn Bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh thăm TGP Sài Gòn

Xin click vào hình để xem hình phóng to