Mừng Kim khánh Linh mục cha Giuse Phạm An Ninh |

Mừng Kim khánh Linh mục cha Giuse Phạm An Ninh