Giáo xứ Tam Hải: Tân Linh mục Đaminh Hoàng Xuân Anh dâng lễ tạ ơn