Dòng Phaolô Thiện Bản: Thánh lễ Vĩnh khấn (8.8.2016) |