Hội Sinh viên Công giáo Sài Gòn: Thánh hóa năm học mới |