Linh Mục Dòng

Phêrô Nguyễn Tiến Hùng

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2003
Hội Dòng: 
SDB

Gioan KK. Phạm Ngọc Trường

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2008
Hội Dòng: 
SDB

Giuse Đoàn Hải Đăng

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2005
Hội Dòng: 
SDB

Giuse Hoàng Yến Linh

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2008
Hội Dòng: 
SSS

Giuse Phan Ngọc Trợ

Năm sinh: 
1958
Năm Linh mục: 
1999
Hội Dòng: 
SSS

Phanxicô X. Nguyễn Thanh Hoài

Năm sinh: 
1954
Năm Linh mục: 
1997
Hội Dòng: 
SJ

Gioan M Vianney Phạm Mạnh Cương

Năm sinh: 
1967
Năm Linh mục: 
2008
Hội Dòng: 
CMC

Antôn Lê Ngọc Tỉnh

Hội Dòng: 
Hội Thừa Sai Việt Nam

Phanxicô X. Trần Minh Quân

Năm sinh: 
1976
Năm Linh mục: 
2006
Hội Dòng: 
SDB

Phanxicô X. Nguyễn Đức Việt

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2003
Hội Dòng: 
SDB