Linh Mục Dòng

Giuse Phạm Kim Điệp CSsR

Năm sinh: 
1946
Năm Linh mục: 
1975
Hội Dòng: 
CSsR

Giuse Nguyễn Bá Long

Năm sinh: 
1958
Năm Linh mục: 
1997
Hội Dòng: 
CSsR

Antôn M. Vũ Quốc Thịnh

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2008
Hội Dòng: 
CSsR

Phanxicô Ass. Hoàng Minh Đức

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
1998
Hội Dòng: 
CSsR

Phêrô Trần Văn Nhân

Năm sinh: 
1956
Năm Linh mục: 
1999
Hội Dòng: 
SJ

Đôminicô Phạm Văn Đổng

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
2006
Hội Dòng: 
OFM

Phaolô Đổng Đức An

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2003
Hội Dòng: 
OP

Giuse Phạm Hoàng Thịnh

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
2000
Hội Dòng: 
SSS

Michael Phạm Tiến Thành

Năm sinh: 
1958
Năm Linh mục: 
1994
Hội Dòng: 
SSS

Phêrô Nguyễn Bá Ân

Năm sinh: 
1952
Năm Linh mục: 
1993
Hội Dòng: 
OP