Linh Mục Dòng

Barnaba Dương Quốc Tuấn

Hội Dòng: 
Đồng Công

Phaolô M Hoàng Minh Châu SSS

Hội Dòng: 
CMC

Giuse Mai Văn Hoàn

Năm sinh: 
1970
Năm Linh mục: 
2010
Hội Dòng: 
Tu đoàn Giáo sĩ Nhà Chúa

Clêmentê Trần Thế Minh

Năm sinh: 
1928
Năm Linh mục: 
1957
Hội Dòng: 
OFM

Giuse Hoàng Văn Hinh

Năm sinh: 
1948
Năm Linh mục: 
1976
Hội Dòng: 
SDB

Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc

Năm sinh: 
1970
Năm Linh mục: 
2002
Hội Dòng: 
CSsR

Giuse Phạm Cao Thanh Sơn

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
2001
Hội Dòng: 
CSsR

Gioan B. Nguyễn Thanh Bích

Năm sinh: 
1954
Năm Linh mục: 
1997
Hội Dòng: 
CSsR