Linh Mục Dòng

Tôma Vũ Quang Trung

Năm sinh: 
1955
Năm Linh mục: 
1994
Hội Dòng: 
SJ

Gioan M Vianney Cái Huy Hoàng

Năm sinh: 
1964
Năm Linh mục: 
2010
Hội Dòng: 
CMC

Giuse Vũ Duy Bảo

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2010
Hội Dòng: 
SDB

Phêrô Nguyễn Thành Tín

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2008
Hội Dòng: 
OP

Giuse Lê Quang Uy

Năm sinh: 
1959
Năm Linh mục: 
1998
Hội Dòng: 
CSsR

Giuse Hồ Đắc Tâm CSsR

Năm sinh: 
1961
Năm Linh mục: 
2000
Hội Dòng: 
CSsR

Gioan TC. Nguyễn Phước OFM

Năm sinh: 
1953
Năm Linh mục: 
1990
Hội Dòng: 
OFM

Phêrô-Khoa Phạm Văn Hùng

Hội Dòng: 
CMC

Px. Nguyễn Trung Thành SDB

Hội Dòng: 
SDB

Vinh Sơn Trần Ngọc Bạch Bích SDB

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
2002
Hội Dòng: 
SDB