Linh Mục Dòng

Giuse Lưu Công Chỉnh

Hội Dòng: 
OP

Giuse Tôn Khánh Duy

Hội Dòng: 
OP

Đa Minh Phạm Văn Vàng SSS

Hội Dòng: 
SSS

Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang SSS

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2009
Hội Dòng: 
SSS

Giuse Trần Quang Thiện

Năm sinh: 
1944
Năm Linh mục: 
1972
Hội Dòng: 
OP

Đa Minh Trần Quang Khải

Năm Linh mục: 
2011
Hội Dòng: 
SDD

Giuse Nguyễn Ngọc Thanh

Năm sinh: 
1958
Năm Linh mục: 
2007
Hội Dòng: 
CMC

Giuse Vũ Đức Nghĩa

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
2000
Hội Dòng: 
SDB

Hilariô Nguyễn Gia Tước

Năm sinh: 
1937
Năm Linh mục: 
1964
Hội Dòng: 
CSsR

Phaolô Quách Quốc Bình

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2001
Hội Dòng: 
SDB