Linh Mục Dòng

Gioan Phạm Văn Thanh SDD

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2015
Hội Dòng: 
SDD

Phêrô Nguyễn Văn Giáo SOLT

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
2007
Hội Dòng: 
SOLT

Giorgiô Nguyễn Đức Phùng

Hội Dòng: 
SDB

Giuse Trần Trường Thọ SDB

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2007
Hội Dòng: 
SDB

Giuse Nguyễn Văn Hoàng

Hội Dòng: 
OP

Tôma A. Hoàng Trọng Hiếu

Hội Dòng: 
OP

Phêrô Đỗ Quang Dũng

Hội Dòng: 
SJ