Linh Mục Dòng

Phêrô Vũ Đình Bá SDB

Năm sinh: 
1953
Năm Linh mục: 
1998
Hội Dòng: 
SDB

Gioan Nguyễn Văn Kích SDB

Năm sinh: 
1948
Năm Linh mục: 
1994
Hội Dòng: 
SDB

Bênađô Phạm Văn Vĩnh SDD

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2014
Hội Dòng: 
SDD