Linh Mục Dòng

Anrê Maria Đinh Văn Khương CMC

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2014
Hội Dòng: 
CMC

Giuse M. Nguyễn Hùng CMC

Hội Dòng: 
CMC

Antôn Nguyễn Cao Thắng SJ

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2005
Hội Dòng: 
SJ

Giuse Phạm Đình Tài OFM

Năm sinh: 
1975
Năm Linh mục: 
2007
Hội Dòng: 
OFM

Giuse Nguyễn Tiến Dũng OP

Năm sinh: 
1959
Năm Linh mục: 
1999
Hội Dòng: 
OP

Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam OP

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2006
Hội Dòng: 
OP

Giuse Trần Hồng Sơn SSS

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2008
Hội Dòng: 
SSS

Gioan B. Nguyễn Thanh Tịnh TSVN

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2014
Hội Dòng: 
TSVN

Giuse Nguyễn Như Hải

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
2009
Hội Dòng: 
TSVN

Giuse Nguyễn Hồng Phúc

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2006
Hội Dòng: 
TSVN