Sứ mệnh

Thứ Hai Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (K)
Lời Chúa: 
Mc 1,7-11
7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."
9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. 11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."
 

"Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con." (Mc 1,11)

Suy niệm: 
A. Phân tích (Hạt giống...)
 
Bài Tin Mừng này gồm 2 đoạn:
 
a. Tóm lược nội dung lời rao giảng của Chúa Giêsu: Ngài nói "Nước Thiên Chúa đã đến gần"; Ngài cho biết điều kiện để được vào Nước ấy là "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". 
 
b. Ơn gọi của những môn đệ đầu tiên. Qua đó ta biết được những điểm chính yếu của một ơn gọi:
 
- Chúa Giêsu "thấy" (động từ đầu tiên của cả 2 bài tường thuật) : ơn gọi xuất phát từ sáng kiến của Chúa.
 
- "Hãy theo tôi": được gọi tức là được mời đi theo Chúa Giêsu để Ở Với Ngài, học với Ngài, noi gương Ngài và chia xẻ sứ mạng của Ngài.
 
- "Lập tức": mau mắn đáp trả lời Chúa gọi.
 
- "Hai ông bỏ (bài đầu "Bỏ chài lưới"; bài sau "bỏ cha và những người làm công") mà đi theo Ngài": theo ơn gọi thì phải từ bỏ, kể cả tất cả những gì thân thiết nhất.
 
B. Suy niệm (...nẩy mầm)
 
1. Sám hối: Satan phàn nàn với Chúa: "Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Thật ra, có người trở lại sáu bảy lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời." Chúa nói: "Đã bao giờ ngươi xin tha thứ hoặc ăn năn chưa?". (Góp nhặt)
 
2. Paddy đang hồi phục sau ca mổ, ba bạn thân ghé thăm để khích lệ anh. Ngoài chuyện thăm hỏi, họ kể cho anh về những ca mổ họ nghe biết.
 
Một người nói: "Tôi nghe có một ca mổ họ để quên cái gạc trong bụng bệnh nhân và phải mổ để lấy ra".
 
Người khác kể về ca mổ bác sĩ để quên kéo bên trong và bệnh nhân phải mổ lần nữa để lấy ra. Vừa nói xong, bác sĩ thực hiện ca mổ cho Paddy thò đầu vào cửa gọi lớn: "Có ai thấy mũ của tôi không?" Và Paddy ngất đi.
 
Một lần xưng thú không chân thành giống như một ca mổ tồi tệ. Một vài thứ bị để quên và phải thực hiện một ca mổ khác để lấy ra. (Góp nhặt)
 
3. Người ta thường hiểu ơn gọi theo nghĩa hẹp là ơn gọi làm Linh mục, Tu sĩ. Nhưng thực ra mọi kitô hữu cũng đều được Chúa gọi để làm kitô hữu xứng đáng trong bậc sống của mình.
 
4. Khi Chúa gọi ai, việc đầu tiên là Ngài bảo người đó từ bỏ. Ơn gọi đầu tiên trong Cựu Ước là như thế: Thiên Chúa nói với Abraham "Hãy đi khỏi xứ sở ngươi, khỏi nhà cha ngươi..." (St 12,1). Ơn gọi đầu tiên trong Tân Ước cũng như thế: bốn môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu "lập tức bỏ chài lưới (bỏ thuyền, bỏ cha mẹ lại) mà theo Ngài" (Mt 4,20.22). Tất cả những ơn gọi khác cũng phải như thế thôi. 
 
5. Hai người giáo dân đứng ngoài chợ nói chuyện với nhau:
 
- Anh nghĩ xem chúng ta có cần tiếp tay với Cha xứ để lo việc họ đạo không? Người thứ nhất hỏi:
 
- Tôi cũng thường nghĩ đến điều đó. Nhưng khi tôi thấy chung quanh cha chỉ có một nhóm nhỏ những người thân tín thì tôi không muốn gia nhập nhóm nhỏ ấy nữa.
 
Nảy giờ đứng bên cạnh đã nghe hết, anh chen vào:
 
- Đúng thế, chung quanh cha xứ chỉ có một nhóm nhỏ thôi. Nhưng các anh có biết tại sao không?
 
- Tại sao? Tại sao? Xin cho chúng tôi biết với.
 
- Hồi cha mới đến xứ đạo, cha đã kêu mời mọi người cộng tác. Nhưng sau đó chỉ có một ít người đáp lời thôi. Đó là những người biết nói "VÂNG". (Góp nhặt)
Cầu nguyện: 

Xin mở mắt cho con được thấy xa hơn những dòng chữ viết về Ngài trong Thánh Kinh, để con gặp được một Thiên Chúa sống động.

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Xem thêm:

Bài đọc 1: Is 55,1-11
        Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây!
            Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng;
            đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.
2          Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống,
            tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng?
            Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon,
            được thưởng thức cao lương mỹ vị.
        Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống.
            Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu,
            để trọn bề nhân nghĩa với Đa-vít.
        Này, Ta đã đặt Đa-vít làm nhân chứng cho các dân,
            làm thủ lãnh chỉ huy các nước.
5          Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi không quen biết;
            một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi,
            vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,
            vì Đức Thánh của Ít-ra-en
            đã làm cho ngươi được vinh hiển.
6          Hãy tìm ĐỨC CHÚA khi Người còn cho gặp,
            kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.
7          Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,
            người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có
            mà trở về với ĐỨC CHÚA - và Người sẽ xót thương -,
            về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.
8          Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,
            và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta
            - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
9          Trời cao hơn đất chừng nào
            thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
            và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.
10        Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
            không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
            chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
            cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
11        thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
            sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
            chưa thực hiện ý muốn của Ta,
            chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.