Chiên Thiên Chúa

Thứ Tư, Danh Thánh Chúa Giêsu
Lời Chúa: 
Ga 1,29-34
29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước." 32 Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."
 

Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. (Ga 1,29)

Suy niệm: 
A. Phân tích (Hạt giống...)
 
Trong đoạn Tin Mừng hôm qua, Gioan tẩy giả đã làm chứng về bản thân mình. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Gioan làm chứng về Đức Giêsu. Ta cũng có thể tóm tắt lời chứng của Gioan về Đức Giêsu thành 2 điểm:
 
1. Đức Giêsu là Con Chiên của Thiên Chúa: Kiểu nói “Chiên của Thiên Chúa” có thể mang ba ý nghĩa quy chiếu về ba nơi trong Cựu Ước:
- Con chiên trong sách Is 53,7 (“như con chiên bị lôi đến lò sát sinh”): Đức Giêsu chính là Người Tôi Tớ mà Is tiên báo bằng hình ảnh con chiên hiền lành chịu chết vì tội muôn dân.
- Con chiên trong Khải huyền đã từng bị sát tế và được nâng lên: Đức Giêsu đã chịu chết nhưng đã sống lại và chiến thắng tội lỗi. 
- Con chiên vượt qua trong Phúc Âm Ga 19,14: "Đức Giêsu bị giết vào đúng lúc người ta giết chiên để ăn tiệc vượt qua": Đức Giêsu chính là Con chiên vượt qua dùng cái chết của mình để thực hiện cuộc giải phóng nhân loại.
 
2. Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn: Kiểu nói “Đấng mà Thiên Chúa đã tuyển chọn” cũng mang âm hưởng của sách Is 42,1 nói về Người Tôi Tớ. 
 
B. Suy niệm (...nẩy mầm)
 
1. Có người so sánh một cách thi vị rằng Linh mục và tu sĩ là những chiếc đò đưa khách sang sông. Con thuyền phải đưa khách sang sông chứ không giữ khách lại mãi trong thuyền, vì nếu thế thì nó không phải là chiếc đò nữa.
 
2. Trong đạo do thái người ta cần có những con chiên gánh tội. Khi người ta có tội, người ta đem một con chiên đến Đền thờ, đặt tay trên đầu nó, tỏ ý trút hết tội của mình xuống nó, rồi giết chết nó hoặc đuổi nó vào sa mạc. Kể như nó đã mang hết tội của người ta và chịu phạt tội thay cho người ta. Chúa Giêsu đã tình nguyện làm con chiên gánh tội trần gian. Ngài cũng muốn các kitô hữu làm con chiên gánh tội thay cho những người của thời đại mình.
 
3. Chúa Giêsu là Đấng cứu độ. Để gánh tội tôi, Người đã bước lên cây thập giá đẫm máu. Cuộc chiến chống tội lỗi luôn cam go. Cuộc chiến đấu chống tội lỗi trong con người tôi hẳn cũng phải theo con đường của Chúa: nhiều lần vác thập giá, nhiều lần chịu đổ mồ hôi sôi nước mắt, chịu chết lên chết xuống với con người cũ… Lạy Chúa xin cho con được cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ ngay bản thân con.
 
4. “Gioan làm chứng về Đức Giêsu: Tôi đã thấy nên xin chứng thực Ngài là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1,34)
 
Nhiều người hỏi tôi: “Chúa có thật không? Nếu có thì Người ở đâu? Có gì minh chứng cho sự hiện hữu ấy?” Tôi chẳng thuyết phục được ai, nhưng luôn tin rằng có Thiên Chúa. Quả thực tôi chưa hề thấy Chúa bằng con mắt xác thịt, nhưng được Người cho thấy bằng con mắt đức tin. Gioan đã được nhìn tận mắt, nhưng để khám phá Đức Giêsu là Đấng phải đến và để làm chứng cho Người, ông phải được Thánh Thần soi dẫn. Cũng thế, to chẳng bao giờ có thể thấy và làm chứng cho Chúa nếu như Người không trợ giúp.
 
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, xin mở mắt cho con được thấy xa hơn những dòng chữ viết về Ngài trong Thánh Kinh, để con gặp được một Thiên Chúa sống động. Xin mở mắt cho con được thấy những hành vi âm thầm nhưng kỳ diệu của Chúa trên đời con, để con biết rằng có một Thiên Chúa hiện hữu. (Epphata) 
 

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Xem thêm:

Bài đọc 1: 1 Ga 2,29-3,6

29        Nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công Chính,
            anh em cũng phải biết rằng : phàm ai sống công chính
            thì đã được Thiên Chúa sinh ra.
3 1        Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
            Người yêu đến nỗi
            cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
            -mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
            Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
            là vì thế gian đã không biết Người.
2          Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;
            nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
            Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
            chúng ta sẽ nên giống như Người,
            vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. 
3          Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô
            thì làm cho mình nên thanh sạch
            như Người là Đấng thanh sạch.
4          Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa,
            vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa.
5          Thế mà anh em biết : Đức Giê-su đã xuất hiện
            để xoá bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi.
6          Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội.
            Còn ai phạm tội
            thì đã không thấy Người, và cũng chẳng biết Người.