Vững tin vào Chúa

Thứ Năm tuần 13 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 9,1-8

1Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. 2Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. 3Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". 4Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng".

5Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng 'Tội con được tha rồi', hay nói 'Hãy chỗi dậy mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội".

6Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". 7Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. 8Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

"Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi." (Mt 9,1-8)

Suy niệm: 

Khi nghe Chúa Giêsu nói tha tội cho người bại liệt, các luật sĩ Do Thái đã cho rằng Người nói phạm thượng. Chúa Giêsu đã chứng minh cho họ thấy Người có quyền tha tội và Lời Chúa có sức mạnh chữa lành con người. Người bại liệt nhờ có lòng tin nên được Chúa chữa lành và tha tội.

Nếu không có Lời Chúa, sẽ không có đức tin và tâm trí sẽ phát sinh những ý nghĩ xấu. Lời Chúa đưa con người tới chỗ đón nhận đức tin và thanh thẩy tâm trí con người khỏi những điều xấu và những việc làm tội lỗi.

 

Bài Ðọc I: (Năm II) Am 7, 10-17

"Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Ta."

Trích sách Tiên tri Amos

Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bêthel, là Amasia, sai người đến với Giêrôbôam, vua Israel, mà thưa rằng: "Amos đã nổi loạn chống đức vua, ngay trong nhà Israel, xứ sở không chịu nghe các lời của y". Vì đây, Amos nói rằng: "Giêrôbôam sẽ chết vì gươm, và dân Israel sẽ bị đày xa xứ sở".

Và Amasia đã nói với Amos: "Hỡi nhà tiên tri, hãy trốn sang đất Giuđa mà kiếm ăn và nói tiên tri. Ðừng ở Bêthel mà tiếp tục nói tiên tri nữa. Vì đây là nơi thánh của vua, là đền thờ của vương quốc". Nhưng Amos trả lời Amasia rằng: "Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải con của tiên tri: nhưng tôi là một mục tử, chuyên trồng cây sung. Chúa đã bắt tôi khi tôi đi theo đoàn vật, và Chúa bảo tôi: "Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta".

Và này, hãy nghe lời Chúa phán: "Người bảo: Chớ nói tiên tri chống lại Israel, chớ chỉ trích dòng họ kẻ theo dị thần". Chính vì thế mà Chúa phán như sau: "Vợ ngươi sẽ gian dâm trong thành phố. Con trai con gái ngươi sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm. Ruộng vườn ngươi sẽ bị phân tán. Chính ngươi, ngươi sẽ chết trên đất nhơ nhớp, và dân Israel sẽ bị đày ải xa quê hương mình".