Giuse Trần Văn Hội CSsR

Năm sinh: 
1948
Năm Linh mục: 
1990
Hội Dòng: 
CSsR