Luca Nguyễn Hữu Khanh CSsR

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
2001
Hội Dòng: 
CSsR