Giuse Lê Chiếu Khắp CSsR

Năm sinh: 
1946
Năm Linh mục: 
1997
Hội Dòng: 
CSsR