Giuse M. Lê Thanh Thiện Đạt CSsR

Năm sinh: 
1984
Năm Linh mục: 
2015
Hội Dòng: 
CSsR