Antôn Phan Văn Trịnh CMC |

Antôn Phan Văn Trịnh CMC

Hội Dòng: 
CMC