Giuse Trần Văn Khôi OFM

Chức vụ: 
Cha Phó
Giới thiệu thêm: 

NT Phanxicô Đakao, hạt Sài Gòn Chợ Quán