Phaolô Nguyễn Hữu Thiện SVD |

Phaolô Nguyễn Hữu Thiện SVD

Hội Dòng: 
SVD
Chức vụ: 
Cha Phó