Vinh Sơn Mai Xuân Xinh

Năm sinh: 
1964
Năm Linh mục: 
2016
Nơi làm việc: 

NT Xóm Chiếu, hạt Xóm Chiếu.