Rôbertô Phạm Văn Bình CMC

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Chợ Đũi, Hạt Sài Gòn Chợ Quán