Vinh Sơn Trương Đức Vinh

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Chợ Đũi, hạt Sài Gòn Chợ Quán