Giuse Trần Trường Thọ SDB

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2007
Hội Dòng: 
SDB
Chức vụ: 
Chính xứ