Giuse Hồ Đắc Tâm CSsR

Năm sinh: 
1961
Năm Linh mục: 
2000
Hội Dòng: 
CSsR