Gioan TC. Nguyễn Phước OFM

Năm sinh: 
1953
Năm Linh mục: 
1990
Hội Dòng: 
OFM