Giuse Đào Xuân Thanh

Năm sinh: 
1937
Năm Linh mục: 
1965
Nơi làm việc: 
NT Tân Trang, hạt Phú Thọ (Hưu)