Giuse Nguyễn Văn Khiêm

Năm Linh mục: 
2011
Chức vụ: 
Phụ tá
Nơi làm việc: 
NT Xóm Chiếu, hạt Xóm Chiếu