Giuse Nguyễn Hữu Danh

Năm sinh: 
1979
Năm Linh mục: 
2011
Nơi làm việc: 

NT Xóm Chiếu, hạt Xóm Chiếu