Giuse Phạm Văn Bình

Năm sinh: 
1957
Năm Linh mục: 
1996
Hội Dòng: 
OFM
Nơi làm việc: 

NT Phanxicô Đakao, hạt Sài Gòn