Giuse Đặng Thanh Phong

Năm sinh: 
1970
Năm Linh mục: 
2009
Chức vụ: 
Phụ Tá
Nơi làm việc: 

NT Hiển Linh, hạt Sài Gòn Chợ Quán