Gioakim Nguyễn Văn Hiếu |

Gioakim Nguyễn Văn Hiếu

Năm sinh: 
1924
Năm Linh mục: 
1951
Ngày qua đời: 
08.03.2013
Nơi làm việc: 

Hạt Thủ Thiêm