Henricô Nguyễn Sơn Xuyên |

Henricô Nguyễn Sơn Xuyên

Năm sinh: 
1928
Năm Linh mục: 
1954
Ngày qua đời: 
20.10.2011
Nơi làm việc: 

NH Chí Hoà, hạt Chí Hoà