Phêrô Nguyễn Văn Võ

Năm sinh: 
1958
Năm Linh mục: 
1992
Nơi làm việc: 

NT Hiển Linh, hạt Sài Gòn Chợ Quán