Martinô Trần Quang Vinh

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2005
Nơi làm việc: 

NT Tắc Rỗi, hạt Xóm Chiếu