Đa Minh Ngô Quang Tuyên

Năm sinh: 
1948
Năm Linh mục: 
1973
Nơi làm việc: 

NT Phú Xuân, hạt Xóm Chiếu