Giuse M. Đinh Cao Tùng |

Giuse M. Đinh Cao Tùng

Năm sinh: 
1927
Năm Linh mục: 
1955
Ngày qua đời: 
21.07.2014
Nơi làm việc: 

Hạt Tân Sơn Nhì