Ignatiô Nguyễn Đức Trị |

Ignatiô Nguyễn Đức Trị

Năm sinh: 
1910
Năm Linh mục: 
1939
Ngày qua đời: 
12.01.2011
Nơi làm việc: 

NH Bắc Ninh, hạt Thủ Đức